Payment Methods

By the third business day of every month, we will send you an email with information about your previous month usage along with basic fees for the following month. Please make the payment with the SmartPit card at the convenient store of your choice (LAWSON, MINISTOP, Family Mart, Circle K, Sunkus).

※Billing schedule >>see more


SmartPit

About Payment at Convenient Stores:
You can make payments at convenient stores by using the Smart Pit Number (13 digits) available on your My Page in JP MOBILE website.
As payment procedure varies between different convenient stores, please check for details on the Payment Page. After the first payment, you can make future payments using the Smart Pit Card that comes along with JP Smart SIM.

As payment procedure varies between different convenient stores, please confirm beforehand.

LAWSON, MINISTOPFamily MartCircle K, Sunkus
Paying with Smartpit at Lawson and Ministop
By using the 「Loppi」 machines located inside Lawson and Ministop, you could easily make your payments.
How to make your smartpit payments using Loppi? 【Users with passcodes】

NE:लसन र मिनिस्टोपमा स्मार्टपिट संग भुक्तानी गर्नुहोस . लसन र मिनिस्टोप भित्र रहेको 「लोप्पी」 मिसिनको प्रयोग गरेर, तपाइँ .सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।.स्मार्टपिट भुक्तानी लोप्पी प्रयोग गरेर कसरी गर्ने ? 【प्रयोगकर्ता पासकोडको साथ】
TH:ชำระเงินด้วย Smartpit ที่ Lawson และ Ministop เมื่อใช้เครื่อง Loppi located ที่อยู่ภายใน Lawson และ Ministop คุณสามารถชำระเงินได้ง่าย วิธีชำระเงินด้วย smartpit โดยใช้ Loppi (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ขั้นตอนที่1
KO:Lawson과 Ministop에서 Smartpit으로 지불.Lawson과 Ministop 내부에있는 「Loppi」기계를 사용하면 쉽게 지불 할 수 있습니다.Loppi를 사용하여 스마트 피 결제 방법은 무엇입니까? 【패스 코드가있는 사용자】1 단계

Step.1
Select 「各種番号をお持ちの方(Users with passcodes)」showed on the screen.
Select 「各種番号をお持ちの方(Users with passcodes)」showed on the screen.

NE:स्क्रीनमा देखाएको (पासकोड प्रयोगकर्ताहरू)छान्नुहोस ।
TH:เลือกผุ้ใช้ที่มีรหัสผ่าน (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ที่แสดงบนหน้าจอ
KO:화면에 표시된 「(패스 코드가있는 사용자)」선택.


Step.2
Step.2
Input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」}.

NE:तपाईंको 「Smartpit कोड (13 अंक) हाल्नुहोस」
TH:ป้อนรหัส smartpit (13หลัก)
KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」입력


Step.3
Step.3
After you input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」}, press the 「次へ(Next)」 button.

NE:तपाईले「स्मार्टपिट कोड (13 अंक)」हाल्नुहोस र ,「(नेक्स्ट )」बटन थिच्नुहोस् ।
TH:หลังจากที่คุณใส่รหัส smartpit (13 หลัก) แล้วกดปุ่ม ถัดไป
KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」를 입력하고 「(다음)」버튼을 누릅니다.


Step.4
Step.4
Of the two options that show up, choose the one that says 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」.
※When you insert a passcode which is not 「13桁」(13 digits), the 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」 screen will not show up. In that case, press
the 「前へ(Previous)」 button or the 「前に戻る(To previous)」 and re-input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」}.

NE:दुई विकल्पहरू देखाउछ , 「(स्मार्टपिट भुक्तानी)」 छनौट गर्नुहोस् ।
※ जब तपाइँ पासकोड हाल्नुहुन्छ जुन 「(13 अङ्कहरू) होइन,「 (स्मार्टपिट भुक्तानी) 」स्क्रिनमा देखाउने छैन। त्यस अवस्थामा, 「(अघिल्लो)」 बटन थिच्नुहोस् वा 「(अघिल्लोमा)」 स्मार्टपिट कोड (13 अंक) 」फेरी हाल्नुहोस ।
TH:จากสองตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นให้เลือกแบบที่ระบุว่า (Smartpit payment) เมื่อคุณใส่รหัสผ่าน ที่ไม่ใช่ (13 หลัก) หน้าจอ (Smartpit payment) จะไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ให้กด (ก่อนหน้า) หรือ (ก่อนหน้านี้) และใส่รหัส Smartpit (13 หลัก) ใหม่
KO:표시되는 두 가지 옵션 중 ‘(Smartpit 지불)’을 선택하십시오.
※ (13 자리)가 아닌 패스 코드를 삽입하면 「(Smartpit 지불)」화면이 나타나지 않습니다. 이 경우,「(이전)」버튼 또는 「(이전)」을 클릭하고 「스마트 피트 코드 (13 자리)」를 다시 입력하십시오


Step.5
Step.5
Your payment information will show up. Select(touch) the payment request if it is correct.

NE:तपाईंको भुक्तानी जानकारी देखाइनेछ। सही छ भने भुक्तानी अनुरोध छान्नुहोस् (टच ) ।
TH:ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะปรากฏขึ้น เลือก (touch) หากคำขอชำระเงินถูกต้อง
KO:지불 금액이 화면에 표시됩니다. 지불 할 청구서를 선택하십시오.


Step.6
Step.6
After you have selected(touched) your payment request, press the 「確定する(confirm)」 button.

NE:तपाईंले आफ्नो भुक्तानी अनुरोध छानिसकेपछी ,「(पुष्टि)」बटन थिच्नुहोस् ।
TH:หลังจากที่คุณเลือก (กด) การร้องขอการชำระเงินของคุณแล้วให้กดปุ่ม (ยืนยัน)
KO:지불 할 청구서를 확인하고 “OK”버튼을 누릅니다.


Step.7
Step.7
Confirm your payment information again. Then press the 「確定する(confirm)」
button.

NE:”तपाईंको भुक्तानी जानकारी पुनः पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि 「(पुष्टि ) 」बट्न थिच्नुहोस् ।”
TH:ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณอีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม (ยืนยัน)
KO:선택한 청구서를 다시 확인한 후 “확인”버튼을 누릅니다.


Step.8
Step.8
After your subscription ticket is issued, please confirm that 「スマートピットお支払い申込券(Smartpit payment subsription ticket)」is printed on your subscription ticket, and make your payment at the cash register.
※The subsription ticket is only valid for 30 minutes after it is issued. Please make your payment within 30 minutes.

NE: तपाईंको सदस्यता टिकट जारी भएपछि, कृपया पुष्टि गर्नुहोस् कि “र्याङ्किङ्ग भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट” (Smartpit भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट) 」तपाईंको सदस्यता टिकटमा छापिएको छ, र तपाईंको भुक्तानी नगद दर्तामा बनाउनुहोस्।
※ जारी जारी गरेको टिकट 30 मिनेट पछि मात्र वैध छ। कृपया तपाईंको भुक्तानी 30 मिनेट भित्र बनाउनुहोस्।
TH:หลังจากบัตรประจำตัวของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้วกรุณายืนยันว่าได้พิมพ์บัตรประจำตัวการชำระเงินของ Smartpit ลงในบัตรสมาชิกของคุณและชำระเงินที่จุดชำระเงิน
※ใบขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเวลา 30 นาทีหลังจากที่มีการออก โปรดชำระเงินภายใน 30 นาที
KO:신청티켓이 발행 된 후 신청티켓에 “(Smartpit 지불 서브 스크립 션 티켓)”이 인쇄되어 있는지 확인하고 현금등록에서 결제하십시오.
※ 신청티켓은 발행 후 30 분간 유효합니다. 30 분 이내에 지불하십시오.

Paying with Smart Pit at Family Mart
By using the 「Famiポート」(Famiport) machines located inside Family Mart, you could easily make your payments.

NE:फेमिली मार्टमा स्मार्ट पिटको साथमा भुक्तानी गर्नुहोस । फेमिली मार्ट भित्र रहेको (Famiport) मेसिनको प्रयोग गरेर, तपाइँ सजिलै संग भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ ।
TH:จ่ายเงินกับ Smart Pit ที่ Family Mart เมื่อใช้เครื่อง (Famiport) ที่อยู่ภายใน Family Mart คุณสามารถชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
KO:신청티켓이 발행 된 후 신청티켓에 “(Smartpit 지불 서브 스크립 션 티켓)”이 인쇄되어 있는지 확인하고 현금등록에서 결제하십시오.
※ 신청티켓은 발행 후 30 분간 유효합니다. 30 분 이내에 지불하십시오.

Step.1
Select「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」showed on the screen
Select「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」showed on the screen.
※You can change the language displayed by presssing the 「LANGUAGE」 button located at the right corner of the screen. Smartpit service is available in
Japanese, Chinese, English, Korean, Portuguese, and Russian.

NE:स्क्रिनमा देखाएको(स्मार्टपिट भुक्तानी) छान्नुहोस । तपाईं स्क्रिनको दायाँ कुनामा अवस्थित 「भाषा」बटन प्रेस गरेर प्रदर्शित भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । स्मार्टपिट सेवा जापानी, चिनियाँ, अंग्रेजी, कोरियन, पोर्चुगिस, र रूसी भाषामा उपलब्ध छ ।
TH:เลือก (การชำระเงินผ่าน Smartpit) บนหน้าจอ ※คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงโดยการกดปุ่ม (ภาษา) ที่มุมขวาของหน้าจอ มีบริการ Smartpit ญี่ปุ่น, จีน, อังกฤษ, เกาหลี, โปรตุเกสและรัสเซีย ”
KO:”홈”편의점은 지불을 위해 Smart Pit을 사용합니다.스마트 터미널 「Fami Portal」을 이용하여 「패밀리」편의점에서 지불합니다.화면에서 “스마트 피트 지불”(Smart Pit payment)를 선택합니다.
※ 왼쪽 상단의 “LANGUAGE”버튼을 선택하여 일본어, 중국어, 영어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어의 언어를 변경할 수 있습니다.


Step.2
Smartpit code
Input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」} and press the 「OK」 button.

NE:तपाईंको स्मार्टपिट कोड (13 अंक) राख्नुहोस र「OK」 बटन थिच्नुहोस् ।
TH:ป้อนรหัส Smartpit (13 หลัก) และกดปุ่ม OK.
KO:13 자리 숫자 입력 (Smart Pit 번호)


Step.3
Smartpit code
Your payment request will show up. Select your payment request and press the 「OK」 button.

NE:तपाईंको भुक्तानी अनुरोध देखाउनेछ । तपाईंको भुक्तानी अनुरोध छान्नुहोस र「OK」बटन थिच्नुहोस्।
TH:คำขอชำระเงินของคุณจะปรากฏขึ้น เลือกคำขอชำระเงินของคุณและกดปุ่ม ตกลง.
KO:결제 요청이 표시됩니다. 지불 요청을 선택하고 「확인」버튼을 누릅니다.


Step.4
Step.4
Please confirm your payment information again. Then press the 「OK」 button.

NE:कृपया आफ्नो भुक्तानी जानकारी फेरि पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि「OK」बटन थिच्नुहोस् ।
TH:โปรดยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม OK.
KO:결제 정보를 다시 확인하십시오.그런 다음 「확인」버튼을 누릅니다.


Step.5
Step.5
After your subsription ticket is issued, please confirm that 「商品名:スマートピットお支払い申込券(Product name: Smartpit payment subsription ticket)」is printed on your subsription ticket, and make your payment at the cash register.
※The subscription ticket is only valid for 30 minutes after it is issued. Please make your payment within 30 minutes.

NE:तपाईंको सब्सक्रिप्शन टिकट जारी भएपछी कृपया तपाईंको पुष्टि गर्नुहोस् कि (प्रोड्ट नाम: स्मार्टपिट भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट) तपाईंको सब्सिशन टिकटमा प्रिन्ट भएकोहुन्छ र तपाईंको भुक्तानी नगद काउन्टरमा गर्नुहोस ।
※ सदस्यता टिकट जारी भएको 30 मिनेट सम्म मात्र मान्य हुन्छ। कृपया तपाईंको भुक्तानी 30 मिनेट भित्र गर्नुहोस ।
TH:หลังจากที่คุณได้รับบัตรสมาชิกแล้วโปรดยืนยัน (พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ Smartpit payment subsription ticket) พิมพ์ลงในใบเสร็จรับเงินและชำระเงินที่จุดชำระเงิน
※ตั๋วการจองซื้อใช้บริการได้ภายในเวลา 30 นาทีหลังจากที่มีการออก โปรดชำระเงิน
ภายใน 30 นาที ”
KO:신청티켓이 발행 된 후 신청티켓에 “(상품명 : Smartpit 지불신청 티켓)”이 인쇄되어 있는지 확인하고 현금등록에서 결제하십시오.
※ 신청티켓은 발행 후 30 분간 유효합니다. 30 분 이내에 지불하십시오.

Paying with Smartpit at Circle K, and Sunkus

NE:सर्कल K र Sunkus मा स्मार्टपिट संग भुक्तानी
TH:ชำระเงินด้วย Smartpit ที่ Circle K และ Sunkus
KO:Circle K 및 Sunkus에서 Smartpit으로 지불

Step.1
Show your Smarpit card
Show your Smarpit card(sheet) at the cash register, and tell the staff about
paying with 「スマートピット支払い(Smartpit payment)」.

NE:आफ्नो स्मार्टपिट कार्ड (सिट) नगद काउन्टरमा देखाउनुहोस्, र स्टाफलाई भन्नुहोस
TH:แสดงบัตร (ใบ) Smarpit ที่ลงทะเบียนเงินสดและบอกพนักงาน.จ่ายเงินด้วย (Smartpit payment)
KO:Smartpit 카드를 금전 등록기에 검사하고, (Smartpit 지불)에 의한 지불에 대해 직원에게 알려주십시오.


Step.2
The staff will scan the barcode on your Smartpit card
The staff will scan the barcode on your Smartpit card.
The amount of money of your payment will show up on the screen at the cash register.

NE:स्टाफले तपाईको स्मार्टपिट कार्डमा बारकोड स्क्यान गर्नेछ । तपाईंको भुक्तानी रकम नगद काउन्टरको स्क्रीनमा देखाउने छ ।
TH:พนักงานจะสแกนบาร์โค้ดบนบัตร Smartpit ของคุณ จำนวนเงินของการ.ชำระเงิน จะปรากฏบนหน้าจอที่ลงทะเบียนเงินสด.
KO:직원이 Smartpit 카드의 바코드를 스캔합니다.지불 금액은 금전 등록기 화면에 나타납니다.


Step.3
Your payment information will show up on the screen.
Select your payment request and finish the payment.

NE: तपाईंको भुक्तानी जानकारी स्क्रिनमा देखाइनेछ । तपाईंको भुक्तानी अनुरोध छान्नुहोस र भुक्तानी समाप्त गर्नुहोस् ।
TH: ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้เลือกคำขอการชำระ.เงินและจะเสร็จสิ้นการชำระเงิน
KO: 결제 정보가 화면에 표시됩니다.지불 요청을 선택하고 지불을 완료하십시오.


Step.4
Please wait for your 「スマートピット領収書(Smartpit receipt)」 after finishing the payment.
The number of 「スマートピット領収書(Smartpit receipts)」are equal to the number of payment requests when multiple payments are made.

NE: कृपया भुक्तानी पछि (स्मार्टपिट रसिद) को लागि पर्खनुहोस् । जब बहु भुक्तानी गरिन्छ तब (स्मार्टपिट रसीद) को नम्बर र भुक्तानी अनुरोध नम्बर बराबर हुन्छ ।
TH: โปรดรอ (การรับ Smartpit) หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงิน. จำนวนรายรับ (รายรับจาก Smartpit) เท่ากับจำนวนคำขอชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินหลายรายการ
KO: 지불이 완료되면 「(Smartpit 영수증)」을 기다려주십시오.「Smartpit 영수증」의 수는 여러개의 지불이 이루어 졌을 때의 지불 요청수와 같습니다.


Please enter your credit card information on the application page. After your card information is confirmed, payment will be carried out.
Each month, we will send you the billl for usage for the previous month along with basic fees for the following month.
 

We accept the following credit cards


 


We accept the following credit cards


You can use WeChat, AliPay, UnionPay pay cards to make payments.
You can make your payment after you have selected your paycard on the application page and filled out all necessary information.
Every month, you can make your payment on your My Page.

Paycards